Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: ying_sun@alic.com

Tel: 0551-62299446

Fax: 0551-62827863

Mobile: 13705699875

Zip Code: 230088